SŁOWNICZEK

W tym dziale znajdziesz wyjaśnienie wszystkich ważniejszych pojęć, którymi posługuję się we wpisach na Blogu. Dla Twojej wygody, pojęcia ułożyłem w porządku alfabetycznym.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z

M

Mienie zabużańskie – nieruchomości położone poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pozostawione przez dawnych właścicieli w wyniku opuszczenia przez nich byłego terytorium państwa polskiego na skutek okoliczności związanych z II wojną światową.

P

Prawo do rekompensaty – prawo do uzyskania od Skarbu Państwa specjalnego świadczenia z tytułu utraty mienia zabużańskiego, przysługujące dawnemu właścicielowi nieruchomości lub jego spadkobiercom, potwierdzane w drodze decyzji wydawanej przez wojewodę. Prawo to może być realizowane w jednej z kilku form, według wyboru osoby uprawnionej, w tym m.in. w formie świadczenia pieniężnego.

R

Roszczenie negatoryjne – uprawnienie właściciela do żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie dalszych naruszeń prawa własności. Przysługuje w przypadku, gdy prawo własności zostało naruszone w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą.

Roszczenie windykacyjne – uprawnienie właściciela do żądania wydania mu jego rzeczy przez osobę, która faktycznie nią włada bez tytułu prawnego. Przysługuje w przypadku, gdy właściciel utracił faktyczne władztwo nad rzeczą.

S

Służebność przesyłu – prawo, które właściciel nieruchomości może ustanowić na rzecz przedsiębiorcy eksploatującego znajdujące się na niej urządzenia przesyłowe, po to, aby przedsiębiorca mógł korzystać z nieruchomości w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (zob. art. 3051 Kodeksu cywilnego). Służebność przesyłu należy do tzw. ograniczonych praw rzeczowych.

U

Urządzenia przesyłowe – urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne (zob. art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego).

Z

Zasiedzenie – sposób nabycia prawa (prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, służebności gruntowej, służebności przesyłu) wskutek jego faktycznego wykonywania przez przewidziany prawem okres czasu.