Nie trzeba już bać się fiskusa – czyli o zmianach w zakresie opodatkowania służebności przesyłu

Z dniem 4 października 2014 roku zaczął obowiązywać przepis art. 21 pkt 120a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego. Począwszy od tej daty nie ulega już zatem wątpliwości, że właściciel nieruchomości ustanawiający służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego nie musi się z tego tytułu rozliczać z fiskusem.

Przed nowelizacją ustawy kwestia ta wywoływała rozbieżności w praktyce organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych. Dotychczasowe przepisy ustawy, które ewentualnie mogłyby stanowić podstawę do przedmiotowego zwolnienia, dotyczyły bowiem odszkodowań lub zadośćuczynień, a więc świadczeń o innym charakterze, aniżeli wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności (zob. art. 21 pkt 3 i 3b ustawy). Z kolei zwolnienie przewidziane w art. 21 pkt 120 ustawy, nie dość że odnosiło się również do odszkodowań, to jeszcze mogło znaleźć zastosowanie wyłącznie do służebności gruntowych ustanawianych na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Choć więc ostatecznie w przypadku tego ostatniego przepisu przeważyła korzystna dla właścicieli gospodarstw rolnych interpretacja, iż dotyczy on również służebności przesyłu, to jednak zakres tego zwolnienia pozostawał bardzo wąski. Zmieniła to dopiero wspomniana nowelizacja, obejmując zwolnieniem także inne przypadki odpłatnego ustanawiania służebności przesyłu.

Warto zwrócić uwagę, że nowo wprowadzony przepis art. 21 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dokonuje żadnego rozróżnienia pomiędzy służebnością przesyłu ustanawianą w drodze umowy a ustanawianą na mocy orzeczenia sądu. Uznać zatem trzeba, że określone w nim zwolnienie działa w obu tych przypadkach.

Wreszcie, należy również pamiętać, że choć przedmiotowe zwolnienie formalnie obowiązuje dopiero od dnia 4 października 2014 roku, to jednak ustawodawca postanowił objąć nim dochody uzyskane już od dnia 1 stycznia 2014 roku (mówi o tym art. 14 ustawy nowelizującej). Oznacza to, że jeżeli nawet umowę ustanawiającą służebność przesyłu zawarto jeszcze przed 2014 roku (bądź też gdy przed 2014 rokiem uprawomocniło się postanowienie sądu o ustanowieniu takiej służebności), ale wypłata wynagrodzenia z tego tytułu nastąpiła już w 2014 roku, to wynagrodzenie takie również korzysta ze zwolnienia od podatku.

Print Friendly, PDF & Email
The following two tabs change content below.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *